MI MIFTAHUL HUDA JATIROTO KAYEN PATI JAWA TENGAH

format cuti besarJakarta,                                        
Perihal : Permohonan Cuti Besar


Kepada Yth.
Kepala Madrasah ......................................Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                         :
NIP.                           :
Pangkat/gol                :
Jabatan                       :
                                    
Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Besar selama ................. terhitung mulai tanggal ................ sampai dengan tanggal ................., karena saya telah bekerja secara terus menerus selama ...................... Tahun.

Selama menjalankan cuti besar alamat saya di ........................................

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,…………………………….
NIP.

Catatan Pejabat Kepegawaian :                                  Catatan/pertimbangan atasan langsung

 
 


Cuti yang telah diambil  dalam
tahun bersangkutan :
a. Cuti Tahunan
Usulan ini disetujui oleh,
Kepala Madrasah.................................................................
NIP.
 
b. Cuti Sakit
c. Cuti Besar
d. Cuti Bersalin
e. Cuti Alasan Penting                                                     
f.  Keterangan lain-lain